หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหาร
   และพัฒนาบุคคลากรประจำปี

ประมวลจริยธรรม
 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรม
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัย(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 25 เครื่อง 0
2 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง 0
3 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง หมู่ที่ 5 ตำบลสระยายโสม รหัสพัสดุ 040-58-0001 0
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 0
5 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 0
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2566 0
7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 สาย 0
8 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลสระยายโสม 0
9 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลสระยายโสม 0
10 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 9351 สุพรรณบุรี และรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บว 4253 สุพรรณบุรี 0
11 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อถังขยะครัวเรือน (ถังขยะพลาสติก) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 220 ใบ 0
12 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,622 ตัว 0
13 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,622 ชุด 0
14 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลสระยายโสม 0
15 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 จำนวน 4 สาย 0
16 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 จำนวน 3 สาย 0
17 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 0
18 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 0
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 25 เครื่อง 0