หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจำหน่ายพัสดุ 0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์และไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 7 วัน 0
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเช่าเต็นท์และไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 7 วัน 2
5 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 9351 สุพรรณบุรี รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 6775 สุพรรณบุรี และรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 84-2608 สุพรรณบุรี 2
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 2
7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 4 ตำบลสระยายโสม 2
8 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 59 คน 2
9 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 16 ป้าย 2
10 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ 2
11 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 20 รายการ 2
12 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 9351 สุพรรณบุรี และรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 6775 สุพรรณบุรี 2
13 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง 2
14 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลสระยายโสม 2
15 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อทรายหยาบ จำนวน 152 ลูกบาศก์เมตร และกระสอบขาวสำหรับใส่ทราย จำนวน 950 ใบ 2
16 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสระยายโสม 2
17 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเสาเหล็กโครงสร้างหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง 2
18 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ 2
19 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ 2
20 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 6775 สุพรรณบุรี รถดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บว 4253 สุพรรณบุรี และเครื่องปั๊มน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง 3