หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 8
2 ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 15
3 ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง 14
4 ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปี พ.ศ.2564 19
5 ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 22
6 ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น ในการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/2564 20
7 ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง 37
8 ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ที่242/2564 เรื่อง การมอบหมายงานให้รองนายกเทศมนตรี ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีขุนพัดเพ็ง 33
9 ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ที่ 243/2564 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล ปฎิบัติราชการแทน 32
10 ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล ปฎิบัติราชการแทน 31
11 ประกาศเทศบาลตำบลบขุนพัดเพ็ง เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร 130
12 ประกาศการกำหนดระยะเวลาและกระบวนงานการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปี 2560 121
13 ประกาศเทศบาลตำบลบขุนพัดเพ็ง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการ กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง 163
14 ประกาศการกำหนดระยะเวลาและกระบวนงานการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 167
15 ประกาศการกำหนดระยะเวลาและกระบวนงานการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 9051
16 คำสั่งการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 8999
17 ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9261
18 การกำหนดระยะเวลาและกระบวนงานการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 9231
19 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 9264
20 ข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 9303