หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหาร
   และพัฒนาบุคคลากรประจำปี

ประมวลจริยธรรม
 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรม
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัย(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 งวดเดือน มกราคม - มีนาคม 2566  
   
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565  
   
รายงานการเงินประจำปี2565  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 งวดเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 งวดเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565  
   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2565  
   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 งวดเดือน มกราคม - มีนาคม 2565  
   
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564  
   
รายงานการเงินประจำปี2564  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 งวดเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 งวดเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564  
   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 งวดเดือน มกราคม - มีนาคม 2564  
   
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  
   
รายงานการเงินประจำปี2563  
   
รายงานการเงินประจำปี2562  
   
รายงานการเงินประจำปี2561  
   
รายงานการเงินประจำปี2560