หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ผลการดำเนินงานตามแผนในรอบปีงบประมาณ 2557  
   
2
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564  
   
3
ผลการดำเนินงานตามแผนในรอบปีงบประมาณ 2560  
   
4
ผลการดำเนินงานตามแผนในรอบปีงบประมาณ 2561  
   
5
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.ขุนพัดปี พ.ศ. 2561-2564  
   
6
รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)  
   
7
รายงานผลความพึงพอใจ ประจำปี 2561  
   
8
รายงานผลความพึงพอใจ ประจำปี 2562  
   
9
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.ขุนพัดเพ็งปี พ.ศ. 2562-2564  
   
10
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  
   
11
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
   
12
รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563  
   
13
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
   
14
รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (รอบ 12 เดือน)  
   
15
รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)  
   
16
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
   
17
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
   
18
นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  
   
19
ผลการดำเนินงานตามแผนในรอบปีงบประมาณ 2562  
   
20
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562  
   
21
การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปี 2563  
   
22
การประเมิณความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563  
   
23
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563  
   
24
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและการวิเคราะห์ผลการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ในปี พ.ศ.2562  
   
25
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.ขุนพัดเพ็งประจำปีงบประมาณ 2560  
   
26
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2562  
   
27
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2563  
   
28
รายงานผลการประชุมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ่อน ประจำปี 2562  
   
29
นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปี 2562  
   
30
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562  
   
31
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
32
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
33
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
34
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
35
ประกาาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
36
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  
   
38
สถิติการขอน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาน 2564  
   
39
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
40
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
41
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2564  
   
42
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563  
   
43
การประเมิณความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564  
   
44
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564  
   
45
การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปี 2564  
   
46
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ทต.ขุนพัดเพ็ง  
   
47
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน  
   
48
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563  
   
49
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564