หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  
   
การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2566  
   
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566  
   
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  
   
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2566-2570)  
   
กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร  
   
กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร  
   
การสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   
การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
   
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน  
   
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2565)  
   
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  
   
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  
   
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
สถิติการขอน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาน 2565  
   
รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019(COVID - 19)  
   
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
   
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565  
   
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565  
   
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565  
   
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน  
   
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564  
   
การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
กระบวนงานการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  
   
รายงานผลความพึงพอใจ ประจำปี 2563  
   
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564  
   
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563  
   
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน  
   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ทต.ขุนพัดเพ็ง  
   
การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปี 2564  
   
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564  
   
การประเมิณความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564  
   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563  
   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2564  
   
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
สถิติการขอน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาน 2564  
   
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  
   
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
ประกาาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2564  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย