หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหาร
   และพัฒนาบุคคลากรประจำปี

ประมวลจริยธรรม
 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรม
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

งานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัย(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

นายประสงค์  พลายมี

นายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง
โทร. 061-9562515


นายไพบูลย์  นักฟ้อน

นายสุทิน  แก้วบัวดี

รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง
โทร. 092-5909785

รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง
โทร. 089-5508675


นายสมพร  ศรีภุมมา

นายอาณัติ ศรีคำทา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง
โทร.082-2918439

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง
โทร.094-1346282

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

นายนิรัน  พลอยเกลี้ยง

ประธานสภาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
โทร.089-9162131

นางสาวยุพิน  เถิงจางวงศ์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
โทร. 087-7972182

นายประยงค์  บานเย็น

นายสมชาย กุลมุติ

นายพนม  ซุ่นเจา

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 089-1255686

โทร. 086-1433188

โทร. 082-2932201

นายชุงฝัด  พุทธจักรศรี

นายสว่าง  ภมรพล

นายจำนงค์   ปืนฮวน

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร.089-9189100

โทร.064-9692541

โทร.089-5129991


นายธานี  นักฟ้อน

นายนุรักษ์  สระศรีสม

นายจรูญ  สถาปิตานนท์

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร.080-5806745

โทร.082-6865631

โทร.083-3018994


นายสุมิตร  เอมสมบุญ

สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.098-4041415