หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

วิสัยทัศน์

"ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนารอบด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้

เชิดชูภูมิปัญญา สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"

 

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1  พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคอย่างพอเพียง

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนการร่วมกลุ่มอาชีพสู่ธุรกิจชุมชนมีผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ และสามารถเชื่อมโยงตลาดได้หลายระดับภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาการกีฬาให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและเสริมสร้างการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี    ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

พันธกิจที่ 5  บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 6  จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พันธกิจที่ 7  จัดให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน

พันธกิจที่ 8  คุ้มครอง  ดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

1. เพื่อให้ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค ที่มีมาตรฐานและครอบคลุม

2. เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

3. เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงและห่างไกลยาเสพติด

4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

5. เพื่อส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป

6. เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่อง

8. เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม