หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหาร
   และพัฒนาบุคคลากรประจำปี

ประมวลจริยธรรม
 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรม
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัย(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

วิสัยทัศน์

"ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนารอบด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้

เชิดชูภูมิปัญญา สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"

 

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1  พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคอย่างพอเพียง

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนการร่วมกลุ่มอาชีพสู่ธุรกิจชุมชนมีผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ และสามารถเชื่อมโยงตลาดได้หลายระดับภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาการกีฬาให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและเสริมสร้างการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี    ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

พันธกิจที่ 5  บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 6  จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พันธกิจที่ 7  จัดให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน

พันธกิจที่ 8  คุ้มครอง  ดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

1. เพื่อให้ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค ที่มีมาตรฐานและครอบคลุม

2. เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

3. เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงและห่างไกลยาเสพติด

4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

5. เพื่อส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป

6. เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่อง

8. เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม