หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

คณะกรรมการชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที่ 5

1. นายเสน่ห์                        สอนใจ                                                     ประธาน

2. นายวิชล                            ศรีภุมมา                                                  รองประธาน

3. นางจุรี                             สอนใจ                                                      เลขานุการ

4. นางพนิดา                       วาระพิลา                                                   เหรัญญิก

5. นางสยุมพร                     ศรีภุมมา                                                    ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. นางสมศรี                         เที่ยงธรรม                                               ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7. นางประนอม                  ศรีสงคราม                                               ฝ่ายสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ

8. นายวันชัย                        ศรีภุมมา                                                    ฝ่ายการศึกษาและการกีฬา

9. นายเชย                            บานเย็น                                                     ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

 

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

1. นางสาวนิภาพรรณ      ประดู่วงษ์

2. นางสาวณัฏฐวิตรา       ชาติทอง

3. นางสาวรัตนา                ศรีภุมมา

                          ความเป็นมา เมื่อประมาณ  100  ปีที่แล้ว  “ หมู่บ้านขามเรียง ”  คือชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่ง  ซึ่งเคยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความรักใคร่สามัคคีกันในหมู่บ้าน  แต่สืบเนื่องมาจากหมู่บ้านเกิดโรคระบาด  คือ โรคอหิวาตกโรค  ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก  ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้  ชาวบ้านจึงชักชวนกันมาหาที่อยู่ใหม่ทางทิศตะวันออก  ซึ่งได้มาพบหนองน้ำแห่งหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะสำหรับการเพาะปลูกในการทำการเกษตร  ชาวบ้านที่อพยพมาในสมัยนั้น  จึงได้ตั้งรากฐานทำกินอยู่    ที่แห่งนี้  โดยได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า  “ บ้านโป่ง ”   จนเป็นที่เรียกขานกันมาถึงทุกวันนี้   และได้มีการจัดตั้งชุมชนขึ้นมาเมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2553   คือ  ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา