หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัย(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

คณะกรรมการชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 5

1. นายเด่น                         ศรีภุมมา                                                      ประธาน

2. นายชนินทร์                 ศรีภุมมา                                                       รองประธาน

3. นางสาธินี                     ศรีดีอ                                                             เลขานุการ

4. นางนุช                          เยี่ยมญาติ                                                      เหรัญญิก

5. นายมณี                          อาจคงหาญ                                                 ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. นายชอบ                        นวลดี                                                           ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7. นายสิริสัมพันธ์            พรหมประดิษฐ์                                           ฝ่ายสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ

8. นายสุนัน                       ดอนไพรยอด                                               ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา

9. นายประเทือง               สำราญมาก                                                   ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                                                            คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

1. นายอนุสรณ์         ศรีสังข์

2. พ.ต.สมาน             ศรียารักษ์

3. นายสำรวย            พรามสกุล 

                        ความเป็นมา เมื่อครั้งอดีตหมู่บ้าน  ขามเรียง  หมู่ที่ 8  คือชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่ง  ของตำบลจรเข้สามพัน  ต่อมาเกิดโรคระบาด  คือ โรคอหิวาตกโรค  ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก  ชาวบ้านจึงพากันอพยพไปหาที่อยู่ใหม่โดยเดินทางล่องมาทางทิศตะวันออก  จนได้พบกับแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  และยังมี  ดินโป่งอันอุดมสมบูรณ์  บรรดาสัตว์ชอบกินเป็นอาหาร  วันหนึ่งได้มีควายของชาวบ้านไปกิน “ ดินโป่ง”  แล้วเกิดการหายสาบสูญไปในสถานที่บริเวณดังกล่าว   จึงได้เรียกขนานนามสถานที่นี้ว่า  “เจ้าโป่งควายดำ”  และเรียกหมู่บ้านในสมัยนั้นว่า  บ้านหนองโป่ง   ต่อมาประชากรของชาวบ้านได้เพิ่มมากขึ้นประกอบกับการตั้งบ้านเรือนอีกมากมาย  ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านของตัวเองว่า  “  บ้านโป่ง ”  จนติดปากกันมาถึงทุกวันนี้  ปัจจุบันหมู่ที่  5  บ้านโป่งขึ้นกับ   ตำบลสระยายโสม  อําเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี