หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

คณะกรรมการชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี หมู่ที่ 3

1. นายวัลลภ                     จึงสง่า                                       ประธาน

2. นายตี๋                              แผนวิริยะกุล                          รองประธาน

3. เฉลา                               เล้าสมรุ่งเรือง                           เลขานุการ

4. สมจิต                              แผนวิริยะกุล                            เหรัญญิก

5. สุนทรี                             แซ่เฮง                                        ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. สมปอง                           ชัยโรจน์นิพัฒ                          ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7. นริศา                               วัฒนจินดาเลิศ                          ฝ่ายสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ

8. นางอรุณ                          จึงสง่า                                        ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา

9. เรณู                                   สระศรีสม                                  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

 

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

1. รุ่งนภา        เล้าสมรุ่งเรือง

2. รัชนีวรรณ   เล้าสมรุ่งเรือง

3. สุภัสศรณ์     พงษ์พานิช

 

                                                  คณะกรรมการชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที่ 4

1. นายลม                          เตียะเพชร                                 ประธาน

2. นายฑูรย์                        โอบอ้อม                                   รองประธาน

3. นายลม                           เตียะเพชร                                  เลขานุการ

4. นางกัญญารัตน์              เตียะเพชร                                 เหรัญญิก

5.  นายกิตติ                         พุทธจักรศรี                               ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.  นางสุพิน                        ทองเชื้อ                                    ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7.  นายสมพงษ์                   ทองเชื้อ                                  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ

8.  นายมนัส                       เพชรดำดี                                   ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา

9.   นายธีรยุทธ                  เตียะเพชร                                 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

 

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

1. นายสุนทร                 เลี่ยมใจดี

2. นายสาย                     เพชรดำดี

3. นายมานพ                 ซ้อนเพชร

 


                          ความเป็นมา เมื่อประมาณ  200 ปี  ได้มีครอบครัวหนึ่งไม่ทราบแน่ชัด  อาศัยอยู่ที่หมู่ 3  บ้านสระยายโสมในปัจจุบัน  ในพื้นที่แห่งนี้มีความแห้งแล้งมาก  จึงมีการขอขุดสระน้ำ  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค  ต่อมาก็มีผู้คนยายเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น  จึงมีการตั้งชื่อหมู่บ้านตามที่ผู้ทำการขุดสระ  ชื่อว่า  “  สระยายโสม ” จนเป็นที่เรียกขานติดปากกันมาถึงปัจจุบัน  บริเวณสระยายโสมปัจจุบันอยู่ในเขตวัดสระยายโสม  ได้มีการจัดตั้งชุมชนขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2553  ชื่อชุมชน  “ ขุนพัดเพ็งพัฒนา ”