หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

คณะกรรมการชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา   หมู่ที่  10

1. นายวินัย                          แสนพระอินทร์                                                       ประธาน

2.  นายสมควร                      คำเสียงใส                                                                รองประธาน

3. นางสาวจุฑาทิพย์              จันทาทอง                                                      เลขานุการ

4.นางเกษแก้ว                    ภูมิลำเนา                                                       เหรัญญิก

5. นายชะลอ                       พุ่มขจร                                     ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.   นางสาวศรีนวล              จันทร์สุวรรณ                                                ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7. นางสาวจำเนียร              จันทร์สุวรรณ                                                  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ

8.  นางคำเพียร                   คำเสียงใส                                                        ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา

9. นายชินณเรศ                  ทองใบโต                                                    ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

 

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

1. นายวิรัช                   ภูมิลำเนา

2. นายสุรศักดิ์              อาจคงหาญ

3. นายสมหมาย            คำเสียงใส

 

                     ความเป็นมา บ้านบ่อคู่  เดิมมีพื้นที่อยู่ในหมู่ที่  5  บ้านโป่ง  ประชาชนที่เข้ามาอยู่อาศัยอพยพมาจากเขตอำเภอบางปลาม้า  และอำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีพระสงฆ์แนะนำให้ชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานบุกเบิกพื้นที่ทำกิน   มีการสร้างวัดขึ้นมาชื่อว่า  วัดบ่อคู่   เหตุที่เรียกว่าวัดบ่อคู่  เนื่องจากมีการขุดบ่อ  2 ลูก  เพื่อนำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในหมู่บ้าน  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  2542   เนื่องจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการแยกหมู่บ้านออกจากหมู่ที่  5  มาเป็นหมู่ที่  10  บ้านบ่อคู่   ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนแรก  คือ  นายสุชาติ      สระศรีสม   จนกระทั่งหมดวาระ    ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน  คือ  นายวิรัช  ภูมิลำเนา  และได้มีการจัดตั้งชุมชน  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์   2553  ชื่อว่า “ ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา ”