หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

คณะกรรมการชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา   หมู่ที่  9

1. นายสุมิตร              เอมสมบูญ                                                           ประธาน

2. นายจำเนียร            วรรณะ                                                             รองประธาน

3. นางสาวปราณี        คงสว่าง                                                     เลขานุการ

4. นางมะลิ                 วงษ์พันธ์                                                    เหรัญญิก

5. นางสาวปราณี        รักพวก                                                      ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. นายสันติ                 ทรัพย์วัฒนไพศาล                                     ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7.นางพิกุล                  แย้มมั่นคง                                                       ฝ่ายสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ

8. นายคุณวุฒิ             หนูรูปงาม                                                     ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา

9. นายโยธิน               ดอนท้ายเมือง                                                   ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

 

                                                            

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

1. นายศักดิ์อนันต์           ทรัพย์ส่งเสริม

2. นายสมัย                      วิชัยวงศ์

3. นางทองดี                     ทองสุข
                                  ความเป็นมา จากเดิมหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2  บ้านบ่อปั้น  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2482  มีชาวบ้าน ชื่อลุงสิน ซึ่งเป็นชาวบ้านท่าตลาด อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีอาชีพทำนา  อยากเปลี่ยนอาชีพจากทำนามาทำไร่  ก็ได้ชักชวนญาติพี่น้องประมาณ 3 ครัวเรือน มาจับจองที่ดินทำกินที่หมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งเป็นป่า  ในสมัยนั้นไม่มีรถยนต์ในการสัญจร  การเดินทางต้องใช้การเดินเท้าเพียงอย่างเดียว ในการเดินทางแต่ละครั้งต้องใช้เวลาอันยาวนาน และเมื่อลุงสินมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้  ได้พบรางน้ำยาว ๆ ลุงสิน จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านรางยาว”  เป็นที่เรียกขานกันจนถึงทุกวันนี้  ต่อมาในปี พ.ศ.  2536  ได้ทำการแยกหมู่บ้านออกจากหมู่ที่ 2 บ้านบ่อปั้น ผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายชาญวุฒิ  ทรัพย์ส่งเสริม  ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาถึงปัจจุบัน  และได้มีการจัดตั้งชุมชนขึ้น เมื่อวันที่  17มีนาคม พ.ศ. 2553  โดยตั้งชื่อชุมชน “  ก้าวสร้างสรรค์พัฒนา ”