หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัย(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

คณะกรรมการชุมชนบ้านดอนเขว้า หมู่ที่ 1

1. นางดาวรุ่ง                       นรัญดา                         ประธาน

2. นางสุวรรณา                    ชื่นชู                             รองประธาน

3. นายเชาว์วิทย์                   โกไชยะ                        เลขานุการ

4. นายอนุวัฒน์                     นรัญดา                        เหรัญญิก

5. นางสมควร                       นักจะเข้                       ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. นางประไพ                      ธรรมธีรภัทร์                ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7. นางประทีป                      แก้วบัวดี                      ฝ่ายสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ

8. นางกาญจนา                    กลิ่นเกษร                     ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและกีฬา

9. นายอินทร์                        ไทยวัฒน์                     ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                                         คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

1. นายบรรเทิง                     นรัญดา                         ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

2.  นายชาตรี                        กุลสาลี                          ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

3. นายเสนาะ                        จำปาทอง                       ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

 

                      ความเป็นมา หมู่บ้านดอนเขว้า คือ  มีต้นเขว้าขึ้นอยู่กลางหมู่บ้าน เป็นต้นไม้ใหญ่ มีชาวบ้านมาอยู่อาศัยทำมาหากินในที่ดินแห่งนี้ ผู้คนที่อยู่ในที่ดินแห่งนี้ส่วนมากเป็นคนพื้นที่น้อยนอกจากนั้น เป็นคนต่างอำเภอและต่างจังหวัด และได้มาทำมาหากินร่วมกัน ประกอบอาชีพทำการเกษตรในเนื้อที่ของตนเอง จึงเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “หมู่บ้านดอนเขว้า” จนมาถึงทุกวันนี้ ในระยะเวลาต่อมา วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2553 ได้มีการจัดตั้งชุมชนขึ้นมาใหม่ว่า ชุมชนรางงิ้วงามพัฒนา โดยนางกุหลาบ  เพ็งมณี เป็นคนตั้งชื่อและได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนรางงิ้วงามพัฒนา