หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหาร
   และพัฒนาบุคคลากรประจำปี

ประมวลจริยธรรม
 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรม
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

งานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัย(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

นางสาวจันทิมา ยอดตลาด

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางศิริพร  โพธิ์ศรีทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสันติ  พัฒน์พันธุ์

นักสันทนาการชำนาญการ

 

 

 

กองการศึกษา
           เป็นส่วนที่มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบงานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน งานการศึกษาปฐมวัย งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา และงานส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตและชุมชน และอนาคตของเด็กและเยาวชนไทย รวมถีงประชาชนทุกคน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง และความสมานฉันท์ ดังเช่น กิจกรรมด้านการกีฬา กิจกรรมประเพณีศาสนา และวัฒนธรรมต่างๆ ที่สืบทอดกันมาอย่างมีคุณค่า และน่าอนุรักษ์ยิ่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง

                                                               

 

    

ว่าง

ครูผู้ช่วย

นางสาวนัฎฐริณี  สีบานเย็น

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 

                                      

นางสาวนิลุบล  สำราญมาก

คนงาน

นางสาวช่อผกา ทองย้อย

จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติหน้าที่ครูผู้ดูแลเด็ก

                                                               

    

นางสาววิภาวนี  อรรถานิธี

จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง

มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

1.ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี
2.ใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน
3.มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
4.รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
5.ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
6.สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย
7.สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว