หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

นางสาวพัสตร์สิตา ไกรเตชสังข์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางศิริพร  โพธิ์ศรีทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสันติ  พัฒน์พันธุ์

นักสันทนาการชำนาญการ

นางสาวเบญจวรรณ  พุทธจักรศรี

จ้างเหมา

กองการศึกษา
           เป็นส่วนที่มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบงานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน งานการศึกษาปฐมวัย งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา และงานส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตและชุมชน และอนาคตของเด็กและเยาวชนไทย รวมถีงประชาชนทุกคน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง และความสมานฉันท์ ดังเช่น กิจกรรมด้านการกีฬา กิจกรรมประเพณีศาสนา และวัฒนธรรมต่างๆ ที่สืบทอดกันมาอย่างมีคุณค่า และน่าอนุรักษ์ยิ่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง

 

นางสาวอรวรรณ  สีน้ำเงิน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                                      

นางสาวนัฎฐริณี  สีบานเย็น

ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)

นางสาวนันธพร   ดาวล้อม

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

                                                               

    

นางสาวเจนจิรา ทรัพย์ประเสริฐ

จ้างเหมา

 

 

นางสาวนิลุบล  สำราญมาก

จ้างเหมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง

มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

1.ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี
2.ใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน
3.มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
4.รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
5.ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
6.สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย
7.สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว