หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

นางสาววรินทร์ทิพย์  ทวนเงิน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


จ่าเอกวินัย อ่อนละมูล

นางสาวจิรัฐติกาล ยี่สรง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


นายขวัญเมือง ช่างเกวียนดี

นางสาวจุฑารัตน์ ว่องสุขสวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายคำรณ ชื่นจรเข้

นายภาคิน โพธิ์หิรัญ

นิติกรชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางเกศริน  ศรีสังข์

นายประสิทธิ์ ศรีดี

       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน     

 นักการ    


นางสาวสุรีย์พร ศรีดี

นางสาวจรุงใจ สระทองจุติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คนงาน


นายสมเดช ศรีภุมมา

นายประภาส พลาหาญ

คนงาน

พนักงานขับรถยนต์


 

 

นายสมเดช นาคลำภา

นายสุชาติ ศรีภุมมา

ยาม

ยาม

 

นายกฤษฎา สระทองจุด

นายธนภัทร นวลดี

นางสาวธนวันต์ นวลดี

จ้างเหมา

จ้างเหมา

จ้างเหมา

 

นายเด่น  ศรีภุมมา

จ้างเหมา


สำนักปลัดเทศบาล  
            เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมขอบข่ายงานด้านการบริการแก่ประชาชนได้แก่ งานธุรการ งานวางแผนพัฒนา งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร งานส่งเสริมอาชีพ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างสถาบันครอบครัวที่แข็งแรง ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ให้มีความอยู่ดี มีสุข ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  รวมถึงพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่และเจริญก้าวหน้าขึ้นไปในทุก ๆ ด้านอย่างครอบคลุม