หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหาร
   และพัฒนาบุคคลากรประจำปี

ประมวลจริยธรรม
 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรม
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัย(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

นางสาววรินทร์ทิพย์  ทวนเงิน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


จ่าเอกวินัย อ่อนละมูล

นางสาวจิรัฐติกาล ยี่สรง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


นางสาวณิชาภัทร แก้วสระสุข

นางสาวจุฑารัตน์ ว่องสุขสวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายคำรณ ชื่นจรเข้

นายภาคิน โพธิ์หิรัญ

นิติกรชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 

นางเกศริน  ศรีสังข์

       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน     

    


 

นางสาวจรุงใจ สระทองจุติ

 

คนงาน


นายสมเดช ศรีภุมมา

นายประภาส พลาหาญ

คนงาน

พนักงานขับรถยนต์


นายธนภัทร สุขโสม

นายสุชาติ ศรีภุมมา

จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติหน้าที่ยาม

จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติหน้าที่ยาม

 

นายกฤษฎา สระทองจุด

นางสาวน้ำผึ้ง  รูปสม

นางสาวสุภามาศ ศรีภุมมา

จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติหน้าที่คนสวน

จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง

จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติหน้าที่แม่บ้าน

นายธนกฤต จันทร์มาลา

จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติหน้าที่คนงาน


สำนักปลัดเทศบาล  
            เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมขอบข่ายงานด้านการบริการแก่ประชาชนได้แก่ งานธุรการ งานวางแผนพัฒนา งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร งานส่งเสริมอาชีพ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างสถาบันครอบครัวที่แข็งแรง ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ให้มีความอยู่ดี มีสุข ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  รวมถึงพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่และเจริญก้าวหน้าขึ้นไปในทุก ๆ ด้านอย่างครอบคลุม