หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหาร
   และพัฒนาบุคคลากรประจำปี

ประมวลจริยธรรม
 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรม
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัย(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
   
 
หน่อไม้ฝรั่ง
นำเมล็ดพันธุ์มาเพาะประมาณ 2 เดือน แล้วนำต้นกล้าไปปลูกในแปลงที่เตรียมเอาไว้ อีกประมาณ 3 เดือน เมื่อต้นสมบูรณ์ จะเก็บหน่อที่แทงขึ้นมาจากต้น


   
 
ผ้าห่มเศรษฐกิจ ตรา BUTTERFLY
ผ้าห่มทำจากเศษผ้า "ภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างงาน สร้างอาชีพ" ผลิตภัณฑ์ถุงนอนเด็กอนุบาล, เสื้อกันเปื้อนเด็กอนุบาล, กระเป๋าผ้า


   
 
ผลิตภัณฑ์กล้วยโสมจันทร์ โอทอป 5 ดาว
ร่วมภูมิใจกับภูมิปัญญาไทย หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กล้วยอบม้วน ผลิต 3,800 กล่อง/ เดือน จำหน่ายกล่องละ 25 บาท กล้วยอบม้วนชาเขียว จำหน่ายกล่องละ 30 บาท กล้วยกวนผลิต 300 กิโล/เดือน จำหน่ายกิโลกรับละ 130 บาท กล้วยแก้วหลากรส (รสมะขาม รสมะม่วง รสมะยม รสสัปปะรด และรสคลุกบ๊วย) ผลิต 600 กิโล/เดือน จำหน่ายกิโลกรัมละ 130 บาท สินค้าของกลุ่มฯ ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขฯ (อย)