หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
   
 
หน่อไม้ฝรั่ง
นำเมล็ดพันธุ์มาเพาะประมาณ 2 เดือน แล้วนำต้นกล้าไปปลูกในแปลงที่เตรียมเอาไว้ อีกประมาณ 3 เดือน เมื่อต้นสมบูรณ์ จะเก็บหน่อที่แทงขึ้นมาจากต้น


   
 
ผ้าห่มเศรษฐกิจ ตรา BUTTERFLY
ผ้าห่มทำจากเศษผ้า "ภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างงาน สร้างอาชีพ" ผลิตภัณฑ์ถุงนอนเด็กอนุบาล, เสื้อกันเปื้อนเด็กอนุบาล, กระเป๋าผ้า


   
 
ผลิตภัณฑ์กล้วยโสมจันทร์ โอทอป 5 ดาว
ร่วมภูมิใจกับภูมิปัญญาไทย หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กล้วยอบม้วน ผลิต 3,800 กล่อง/ เดือน จำหน่ายกล่องละ 25 บาท กล้วยอบม้วนชาเขียว จำหน่ายกล่องละ 30 บาท กล้วยกวนผลิต 300 กิโล/เดือน จำหน่ายกิโลกรับละ 130 บาท กล้วยแก้วหลากรส (รสมะขาม รสมะม่วง รสมะยม รสสัปปะรด และรสคลุกบ๊วย) ผลิต 600 กิโล/เดือน จำหน่ายกิโลกรัมละ 130 บาท สินค้าของกลุ่มฯ ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขฯ (อย)