หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
  หัวข้อข่าว : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณถัยเตือน 5 อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน
  รายละเอียดข่าว : ช่วงฤดูฝนจะมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่าง ๆ ทั้งอุบัติเหตุทางถนน อุบัติภัยจากไฟฟ้า ฟ้าผ่า และสัตว์มีพิษกัดต่อย รวมถึงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อได้ง่าย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง 5 อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ดังนี้ 1) โรคติดต่อสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงส่งผลให้เชื้อโรคแพร่ระบาดรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจ 2) อุบัติเหตุทางถนน สภาพถนนที่เปียกลื่นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ 3) ไฟฟ้า อาจเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีไฟรั่ว หรือเกิดฟ้าผ่าจนทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร 4) ฟ้าผ่า ขณะเกิดพายุมักมีฟ้าผ่า โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ สื่อนำไฟฟ้าทุกชนิด 5) สัตว์มีพิษ ซึ่งมักซ่อนอยู่ในที่รกร้าง บริเวณพงหญ้า หรือพื้นที่ในบ้านที่มีความชื้น เช่น ตะขาบ แมงป่อง และงูเป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยหรือขอคำแนะนำด้านสาธารณภัยเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร.1784
   
  [แนบไฟล์] :