หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง สังกัดเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปีการศึกษา 2565  
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง สังกัดเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปีการศึกษา 2565

 
   
   
   
 
เรื่อง บิลค่าน้ำหาย ทำยังไงดีนะ?  
เรื่อง บิลค่าน้ำหาย ทำยังไงดีนะ?

 
   
   
   
 
องค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์ “โอไมครอน” (Omicron B.1.1.529)  
องค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์ “โอไมครอน” (Omicron B.1.1.529)

 
   
   
   
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะวิธีเตรียมตัวพร้อมรับมืออุทกภัย  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะวิธีเตรียมตัวพร้อมรับมืออุทกภัย

 
   
   
   
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณถัยเตือน 5 อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณถัยเตือน 5 อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีจากเทศบัญญัติท้องถิ่น ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535  
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีจากเทศบัญญัติท้องถิ่น ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535

 
   
   
   
 
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 พฤษภาคม 2564  
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 
   
   
   
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์....สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดรับจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ มุ่งยกระดับความมีส่วนร่วมภาคประชาชน  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์....สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดรับจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ มุ่งยกระดับความมีส่วนร่วมภาคประชาชน

 
   
   
   
 
กรมที่ดินรับจองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จองคิวรังวัด  
กรมที่ดินรับจองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จองคิวรังวัด

 
   
   
   
 
กยศ.เตรียมเงินงบประมาณ 38,000 ลบ.  
กยศ.เตรียมเงินงบประมาณ 38,000 ลบ.

 
   
   
   
 
เปิดตัว “ทัวร์เที่ยวไทย” กระตุ้นการท่องเที่ยวครึ่งปีหลัง  
เปิดตัว “ทัวร์เที่ยวไทย” กระตุ้นการท่องเที่ยวครึ่งปีหลัง

 
   
   
   
 
คู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564  
คู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564

 
   
   
   
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทุนปริญญาตรีแก่ผู้ที่สนใจเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่มีวุฒิ ปวส ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา ไม่จำกัดอายุ จำนวน 270 ทุน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทุนปริญญาตรีแก่ผู้ที่สนใจเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่มีวุฒิ ปวส ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา ไม่จำกัดอายุ จำนวน 270 ทุน

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่องบัญชีประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564  
ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่องบัญชีประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564  
ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย