หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
10 ข้อควรรู้สำหรับการป้องกันเพลิงไหม้บ้าน  
10 ข้อควรรู้สำหรับการป้องกันเพลิงไหม้บ้าน

 
   
   
   
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ

 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ขอเชิญประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยร่วมตอบแบบวัดก

 
   
   
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืน มีความผิด  
าวประชาสัมพันธ์เรื่อง โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืน มีความผิด

 
   
   
   
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เพิ่มช่องทางให้ประชาชนแจ้งปัญหาการจราจรเกี่ยวกับทางข้าม ทางม้าลาย  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

 
   
   
   
 
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง สังกัดเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปีการศึกษา 2565  
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง สังกัดเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปีการศึกษา 2565

 
   
   
   
 
เรื่อง บิลค่าน้ำหาย ทำยังไงดีนะ?  
เรื่อง บิลค่าน้ำหาย ทำยังไงดีนะ?

 
   
   
   
 
องค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์ “โอไมครอน” (Omicron B.1.1.529)  
องค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์ “โอไมครอน” (Omicron B.1.1.529)

 
   
   
   
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะวิธีเตรียมตัวพร้อมรับมืออุทกภัย  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะวิธีเตรียมตัวพร้อมรับมืออุทกภัย

 
   
   
   
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณถัยเตือน 5 อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณถัยเตือน 5 อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีจากเทศบัญญัติท้องถิ่น ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535  
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีจากเทศบัญญัติท้องถิ่น ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535

 
   
   
   
 
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 พฤษภาคม 2564  
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 
   
   
   
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์....สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดรับจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ มุ่งยกระดับความมีส่วนร่วมภาคประชาชน  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์....สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดรับจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ มุ่งยกระดับความมีส่วนร่วมภาคประชาชน

 
   
   
   
 
กรมที่ดินรับจองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จองคิวรังวัด  
กรมที่ดินรับจองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จองคิวรังวัด

 
   
   
   
 
กยศ.เตรียมเงินงบประมาณ 38,000 ลบ.  
กยศ.เตรียมเงินงบประมาณ 38,000 ลบ.

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย