หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหาร
   และพัฒนาบุคคลากรประจำปี

ประมวลจริยธรรม
 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรม
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัย(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนภัยมิจฉาชีพรูปแบบใหม่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนภัยมิจฉาชีพรูปแบบใหม่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนภัยมิจฉาชีพรูปแบบใหม่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนภัยมิจฉาชีพรูปแบบใหม่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

 
   
   
   
 
ฮีทสโตรก(Heat stroke)☀️ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถ ปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้  
ฮีทสโตรก(Heat stroke)☀️ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถ ปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้

 
   
   
   
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแม้อยู่ในพื้นที่หมอกควัน  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแม้อยู่ในพื้นที่หมอกควัน

 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปี 2566  
ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปี 2566

 
   
   
   
 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็งรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566  
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็งรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

 
   
   
   
 
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบวัดกรรับรู้ของผู็มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566ซึ่งจะติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ หรือการสอบถามข้อมูลในขณะที่ติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงาน  
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบวัดกรรับรู้ของผู็มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566\\\  
ขอเชิญประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566\\\

 
   
   
   
 
กระทรวงการคลัง ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ "บัตรคนจน"  
กระทรวงการคลัง ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ "บัตรคนจน"

 
   
   
   
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทุนปริญญาตรีแก่ผู้ที่สนใจเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่มีวุฒิ ปวส ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา ไม่จำกัดอายุ จำนวน 270 ทุน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทุนปริญญาตรีแก่ผู้ที่สนใจเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่มีวุฒิ ปวส ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา ไม่จำกัดอายุ จำนวน 270 ทุน

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่องบัญชีประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564  
ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่องบัญชีประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564  
ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564

 
   
   
   
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำลบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง พ.ศ. 2564  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำลบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง พ.ศ. 2564

 
   
   
   
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
าสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 
   
   
   
 
จดหมายข่าวจากเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (กองคลัง)ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  
จดหมายข่าวจากเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (กองคลัง)ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย