หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
  ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
     
 
 
  ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 • ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

  นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์

  นายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง

  ผู้อำนวยการศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

  นายประสงค์ ขุนพรหม

  ประธานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

  นายบุญรอด น้ำใจดี

  นายสมัย วิชัยวงษ์

  รองประธานศูนย์ อปพร.

  รองประธานศูนย์ อปพร.


  จ่าเอกวินัย  อ่อนละมูล

  นายนพดล  พรหมประดิษฐ์

  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  นายมนัส  แจ้งใจดี

  นายมานิตย์  แจ้งใจดี

  หัวหน้าฝ่าย

  รองหัวหน้าฝ่าย

  นายถาวร  กลิ่นขจร

  นายเจริญ  ศรีคำทา

  นายมานิตย์  นิลเปี่ยม

  นายสมพงษ์  รักซื่อ

   

   

   

   

  นายชอบ  นวลดี

  นายสมชาย  สะทองดี

  นายแกะ  ศรีภุมมา

  นายจำนงค์ นิลยา

   

   

  นายสุทร  วงษ์กัณหา

  นายสมพงษ์บู่ทอง

   นายสมเกียรต์ 
  เผ่าวัฒนชัย

  นายสมเดช นาคลำภา

   

   

  ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย

  นายบุญรอด  น้ำใจดี

  นายสมพงษ์  บู่ทอง

  หัวหน้าฝ่าย

  รองหัวหน้าฝ่าย

  นายบุญมา ใจบุญ

  นายศิริศักดิ์  ตันติโรจน์

  นางหนึ่ง  แก้วบัวดี 

  นายชด  นวลดี

   

   

   

   

   นายมานะ  ภูมิลำเนา

   นายวิรัช  ภูมลำเนา

  นายสมพงษ์  วังสัน

   นายอนันต์  มังกร

   

   

   

   

  ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

  นางน้ำทิพย์  สุทจิต

  นายประดิษฐ์  สุทจิต

  หัวหน้าฝ่าย

  รองหัวหน้าฝ่าย

  นางสำเนียง  คล้ายอุบล 

  นางกัลยา  ธรรมใจดี 

  น.ส.แวววรรณ  ศรีภุมมา 

   

   

   

   นางเช้า  วงษ์กัณหา

   นางบุญมี  น้ำใจดี

  น.ส.กิ่งแก้ว ศรีภุมมา 

  นางสมใจ  สระสระสม 

   

   

   

   

   นางสุรินทร์  สระทองจุติ

  นางบุบผา แซ่ลู้ 

  นายวิสูตร สุดสายตา 

  นายบุญดี สมควรเครือ 

   

   

   

   

  ฝ่ายปฏิบัติการ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย/ OTOS

  นายประสงค์  ขุนพรหม

  นายวิทย์  เตียเพชร

  หัวหน้าฝ่าย

  รองหัวหน้าฝ่าย

  นายเลี่ยม  สำราญมาก

  นายผจญ  สำรวจ

  นายสมัย  วิชัยวงษ์

  นายปรีชา สุทธิพงษ์เกียรติ

   

   

   

  นายดา  พวงทอง

  นายวิฑูรย์  มียูร

  นายไพบูลย์  สุขสำราญ

  นายเจริญ  จันทร์กลิ่น

   

   

   

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  นายจรัล  สระทองจุติ

  นายเจ๊ก  เหน่งเพชร

  หัวหน้าฝ่าย

  รองหัวหน้าฝ่าย

   นายมานิตย์  นิลเปี่ยม

  นายประยุทธ  กล่อมดี

   นายอานพ  สุทธิ์พงเกรียรติ์

  นายเกรียน  มูลละออง

   

   

   

 • ความเป็นมาของศุนย์ อปพร.

 • ป้ายโครงการประเพณีสงกรานต์ ปี 2559 ขนาด 2 x 3 เมตร.jpg


 • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. อปพร.