หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหาร
   และพัฒนาบุคคลากรประจำปี

ประมวลจริยธรรม
 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรม
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัย(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
ดูทั้งหมด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 นำโดยนายกประสงค์ พลายมี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่ใจดีและหน่วยงานต่างๆร่วมกันดำเนินงานสร้างความสุขให้แก่เด็กๆ

นายกประสงค์ พลายมี ผู้บริหาร และพนักงานร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

กิจกรรมฝึกเด็กให้รู้จักเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ติดอยู่ภายในรถ และกิจกรรมซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย ภายใต้โครงการ ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 โดยมีนายประสงค์ พลายมี นายกเทศมนตรีเทศบาลขุนพัดเพ็ง เป็นประธานในโครงการดังกล่าว

เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งขอขอบคุณบริษัทไทยฟูดส์ อาหารสัตว์ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สนับสนุนถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 400 ใบ ให้กับเทศบาล เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทาง

การประเมินผลงานพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 คณะกรรมการนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายอำเภออู่ทอง ผู้บริหารเทศบาลตำบลสระยายโสม/ขุนพัดเพ็ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน ให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันความรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่น
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
ita เทศบาลขุนพัดเพ็ง
[+] more
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ หน่อไม้ฝรั่ง
รายละเอียด  นำเมล็ดพันธุ์มาเพาะประมาณ 2 เด..
ติดต่อ  กลุ่มอาชีพปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 69 หมู่ที่ 9 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อ : นายสมศักดิ์ ทรัพย..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
รายละเอียด   ตั้งอยู่ที่ตำบลอู่ทองบนถนนมาลัยแมน ในเขตตัวอำเภออู่ทอง อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 34 กม. เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว..
 
ดูทั้งหมด