หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหาร
   และพัฒนาบุคคลากรประจำปี

ประมวลจริยธรรม
 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรม
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

งานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัย(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
   
 
 


 
 

คำแถลงนโยบาย
การบริหารงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

โดย

นายประสงค์  พลายมี
นายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง
ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก (ครั้งที่ 1) สมัยที่ 1 ประจำปี  2564
วันที่  7 มิถุนายน  2564

*******************************

 

                   ข้าพเจ้า  นายประสงค์  พลายมี  ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  พ.ศ. 2564  และได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
                   ดังนั้น  ก่อนเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ข้าพเจ้าขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  เพื่อทราบโดยทั่วกัน  มีดังต่อไปนี้

 1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     1.1  ส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีมาตรฐานเข้าถึงทุกครัวเรือน 

     1.2 ส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งจัดให้มีระบบการผลิตน้ำสะอาดตามเกณฑ์ มาตรฐาน เพื่อการบริโภคให้แก่หมู่บ้านและชุมชน

     1.3 จัดให้มีการบำรุงดูแลรักษาถนนและทางสาธารณะต่างๆ โดยการซ่อมหรือสร้างปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

     1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหรือทางสาธารณะต่างๆ รวมทั้งสาธารณูปโภคอื่นๆ ในพื้นที่ที่เกินศักยภาพของเทศบาล

 2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ

      2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพ หรือการรวมตัวในลักษณะกลุ่มอาชีพ โดยการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้หรือเพิ่มพูน ประสบการณ์ในอาชีพนั้น ๆ แก่ประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมหรืออาจเป็นการสร้างรายได้หลักให้แก่ครอบครัว      

      2.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพที่สูงขึ้น เพื่อดำเนินโครงการสินค้าชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานสู่ตลาดสากล

      2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการ

     2.4 ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของกลุ่มอาชีพในลักษณะเดียวกัน เพื่อจัดตั้ง เป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพ

     2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในบางพื้นที่  เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานให้แก่ผู้ว่างงาน โดยจะต้องเป็นโรงงานหรือกิจการที่ไม่ก่อ ให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพของประชาชน
     2.6 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

 3.นโยบายด้านสังคม

      3.1 ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว โดยจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว
      3.2 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
      3.3 ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นกลไกในการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
      3.4 ส่งเสริมและจัดให้มีสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งส่งเสริมและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
      3.5 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ และเสริมสร้างชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง โดยคำนึงอยู่เสมอว่าผู้สูงอายุคือปูชนียบุคคลของท้องถิ่น 
      3.6 ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและชุมชน รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการดำเนินการ
      3.7 ส่งเสริมกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็ง เพื่อที่จะเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับเทศบาล  ฝ่ายปกครองท้องที่และตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งงานอำนวยการจราจร ตลอดจนมีความพร้อมในการป้องกันภัยและจัดการภัยพิบัติต่างๆ
      3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการ ลด ละ เลิก อบายมุข อันเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาสังคมตามมา             

4.นโยบายด้านส่งเสริมการเกษตร

     4.1 ส่งเสริมอาชีพเกษตรผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
     4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ อีกทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
     4.3 บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรในชุมชนให้สามารถทำการเกษตร ได้ทุกฤดูกาล

5.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเทศบาล ตั้งแต่การวางแผนพัฒนาการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามประเมินผลแผน
     5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตเทศบาล ให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
     5.3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เข้ากันกับบริบทของสังคม ชุมชนท้องถิ่น โดยยึดแนวทางตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     5.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆของชาติ และวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ เพื่อสืบทอดไว้เป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป

    5.1  สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลในระดับท้องถิ่น  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง  2  แห่ง
    5.2  ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะให้บริการช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขได้เต็มที่  และเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือราษฎร
     5.3  ส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็ก5.4  ส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุขและงานอนามัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อใ
ห้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

6. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง และเสริมสร้างพัฒนากองทุนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น
     6.2 ส่งเสริมงานการสาธารณสุข และงานอนามัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
     6.3 ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) มีความเข้มแข็งและมีความพร้อม ที่จะให้บริการช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน
     6.4 ดูแลรักษาความสะอาดสวยงามของถนนหรือทางและที่สาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งการ จัดให้มีระบบหรือวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     6.5 จัดให้มีการรณรงค์หรือกิจกรรมในการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ
     6.6 กำจัดหรือควบคุมแหล่งที่ทำให้เกิดมลพิษต่าง ๆ
     6.7 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อความสวยงามและลดมลภาวะโลกร้อน

7.นโยบายด้านการกีฬาและสันทนาการ

     7.1 สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์กีฬาตำบลสระยายโสม
     7.2 จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้าน
     7.3 ส่งเสริมหรือจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมด้านการกีฬาที่เกินศักยภาพของศูนย์กีฬาตำบลสระยายโสม

8.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

     8.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     8.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานท้องถิ่น
     8.3 สนับสนุนและการอำนวยความเป็นธรรมของสังคม
     8.4 สนับสนุนและอำนวยการงานสำนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงต่อเติม การจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
     8.5 สนับสนุนบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำตลอดจนภาคประชาชน เข้ารับการศึกษา อบรมเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
    8.6 จัดให้มีโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    8.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานให้สวยงามเหมาะสม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมจัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬา สวนสาธารณะ หรือจัดสถานที่ไว้สำหรับออกกำลังกายแก่ประชาชนทั่วไป
    8.8 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
    8.9 สนับสนุนนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และอำเภอ ในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

      จากนโยบายที่กล่าวมาทั้งหมดรวม 8 ด้าน 44 ประเด็นนี้ จะไม่บังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ ถ้าหากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในอันที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันทำอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผลิตออกมาเป็นผลงานและผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนชาวเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง โดยถ้วนทั่วกัน ขอขอบคุณ


                                                                                                ประสงค์  พลายมี
                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง

                                                                                                  7  มิถุนายน 2564