หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
   
 
 


 
 

คำแถลงนโยบาย

การบริหารงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

โดย

นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์

นายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง

ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1(ครั้งที่ 1) ประจำปี  2554

วันที่  5  ตุลาคม  2554

*******************************

                   ข้าพเจ้า  นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์  ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง  เมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2554  และได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 
                   ดังนั้น  ก่อนเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ข้าพเจ้าขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  เพื่อทราบโดยทั่วกัน  มีดังต่อไปนี้

 1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     1.1  สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า/น้ำประปาใช้  โดยการขอขยายเขตเทศบาลฯ จะสนับสนุนให้ร้อยละ  50  ของงบประมาณที่การไฟฟ้า / ประปาเป็นผู้ประเมิน
     1.2  ปรับปรุงทางสาธารณะที่เป็นถนนดินพัฒนาเป็นถนนลูกรัง  ถนนลูกรังพัฒนาเป็นถนนหินคลุก  ส่วนถนนลาดยางและถนนคอนกรีต  จะจัดสรรงบประมาณดำเนินการพร้อมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหนือขึ้นไป
      1.3  ปรับปรุงขุดลอกคลองคูคลองให้น้ำไหลสะดวกและขุดคูกั้นคันดินให้กับเขต น้ำท่วมโดยเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน
      1.4  เปิดเส้นทางลัดระหว่างหมู่ 1,2,7,8,9  ให้สามารถเดินทางมาที่ทำการเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งได้สะดวก  ด้วยการบริจาคที่ดิน  จำนวน  11 แปลงที่มอบมาให้แล้ว

                                  2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ

      2.1  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย  เช่น กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งและกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ ให้มีรายได้เพิ่มพร้อมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน
      2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  โดยการจัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการ
      2.3  จัดให้มีการประชาคมท้องถิ่นโดยขอถามความเห็นชอบจากประชาชนเพื่อให้มีการสร้างอาคารพาณิชย์ให้เช่าทำการค้าขายริมถนนในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง   และเปิดให้ประชาชนนำผลิตภัณฑ์ในตำบลออกมาจำหน่าย  เทศบาลฯ ทำงานแบบไม่หวัง   ผลกำไร  แต่จะเป็นการนำความเจริญให้กับเทศบาลฯ  และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

      2.4  จัดตั้งศูนย์รับจำนำผ้าห่มพื้นบ้าน  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน  ได้ตั้งกลุ่มอาชีพเย็บผ้าห่ม  เทศบาลฯ จะช่วยในด้านการตลาด
      2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้นำอาชีพต่าง ๆ ผู้นำองค์กร / ชุมชน / กลุ่มสตรีแม่บ้านและอื่น ๆ ได้มีการพัฒนาตนเอง  โดยมีการศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพื่อเปิดโลกทัศน์  แล้วนำความรู้มาปรับใช้เพื่อพัฒนาอาชีพและท้องถิ่น
      2.6  สนับสนุนให้มีโรงผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งเสริมการรวมกลุ่มบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์  เพื่อผลักดันให้เป็นโรงผลิตกระแสไฟฟ้าต้นแบบ

                         3.นโยบายด้านสังคมและสวัสดิการชุมชน

     3.1  จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ทุกคน
     3.2  รณรงค์ให้ประชาชนได้ ลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     3.3  จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ  ฟื้นฟู  ป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่
     3.4  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน  โดยการจัดทำโครงการพัฒนาสังคมต่าง ๆ
     3.5  ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว เสริมสร้างความรัก  ความอบอุ่น  ความเข้าใจของคนใน ครอบครัว  โดยการจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     3.6  ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     3.7  ส่งเสริมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่จะก้าวไปเป็นผู้นำในอนาคต
     3.8  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความเข้มแข็งและชำนาญการ  เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือชุมชน  และเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับเทศบาล  ฝ่ายปกครอง  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ในด้านการบริการและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     3.9  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานีตำรวจภูธรสระยายโสม  ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

4.นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

     4.1  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ซึมซับ   สืบทอดวัฒนธรรม
     4.2  สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณสำนักงานเทศบาล และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ทัดเทียมกับสถานการศึกษาของภาคเอกชน  จนทำให้เด็กเราสามารถรู้ภาษา อังกฤษได้
    4.3  ส่งเสริม / อุดหนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งทั้ง 4  โรงเรียน  ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและได้มาตรฐานการศึกษาชาติ
    4.4  ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  ให้เด็กทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษา
    4.5  ให้เด็กที่เรียนภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมอย่างเพียงพอ
    4.6  ร่วมกับ กศน. อำเภอและกศน.ตำบลจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
    4.7  ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เช่น รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์
    4.8  สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(วิทยาเขตสระยายโสม) ตามบทบาทและหน้าที่

5.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    5.1  สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลในระดับท้องถิ่น  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง  2  แห่ง
    5.2  ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะให้บริการช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขได้เต็มที่  และเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือราษฎร
     5.3  ส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็ก5.4  ส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุขและงานอนามัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อใ
ห้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

6. นโยบายด้านการกีฬา

    6.1  จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้าน  เช่น กีฬาต้านยาเสพติด           12  สิงหา มหาราชินี  ซึ่งมีการจัดร่วมกับเทศบาลตำบลสระยายโสมทุกปี
    6.2  ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน  สามารถเล่นกีฬาตามความสนใจ  จัดให้มีการแข่งขันในระดับตั้งแต่ท้องถิ่น  จนถึงระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพ
    6.3  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน  ชุมชนและโรงเรียน  เพื่อให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีอุปกรณ์กีฬาและเล่นกีฬาตามความสนใจ6.4  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของเยาวชนที่สนใจ  (การฝึกสอนหรือเพิ่มพูนเทคนิค)

 7.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

    7.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    7.2  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกภาคส่วนของสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองภาคประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่น
    7.3  สนับสนุนและการอำนวยความเป็นธรรมของสังคม
    7.4  สนับสนุนและอำนวยการงานสำนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  การปรับปรุงต่อเติมการจัดหาครุภัณฑ์   ที่จำเป็นเร่งด่วน เป็นต้น
    7.5  สนับสนุนบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ  เข้ารับการศึกษา  การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
    7.6  จัดให้มีโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ อย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง
    7.7  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานให้สวยงามเหมาะสม  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  พร้อมจัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สนามกีฬา  สวนสาธารณะตามความเหมาะสมของพื้นที่
    7.8  จัดสำนักงานเทศบาลให้เป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับอย่างพอเพียง
    7.9  ส่งเสริมคณะกรรมการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองได้ภายในชุมชน
    7.10  สนับสนุนนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล  กระทรวง กรม  จังหวัด และอำเภอ  ในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
จากนโยบายที่กล่าวมาทั้งหมดรวม7  ด้าน  45  ประเด็นนี้  จะไม่บังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้  ถ้าหากขาดซึ่งความร่วมมือ  ร่วมใจของสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน  ในอันที่จะร่วมกันคิด  ร่วมกันทำอย่างสร้างสรรค์   เพื่อให้ผลิตออกมาเป็นผลงานและผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนชาวเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  โดยถ้วนทั่วกันขอขอบคุณ

                                                                                                ไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์

                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง

                                                                                                  5  ตุลาคม  2554