หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหาร
   และพัฒนาบุคคลากรประจำปี

ประมวลจริยธรรม
 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรม
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัย(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
 
     
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 นำโดยนายกประสงค์ พลายมี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่ใจดีและหน่วยงานต่างๆร่วมกันดำเนินงานสร้างความสุขให้แก่เด็กๆ
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2566

 
นายกประสงค์ พลายมี ผู้บริหาร และพนักงานร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543

 
กิจกรรมฝึกเด็กให้รู้จักเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ติดอยู่ภายในรถ และกิจกรรมซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย ภายใต้โครงการ ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 โดยมีนายประสงค์ พลายมี นายกเทศมนตรีเทศบาลขุนพัดเพ็ง เป็นประธานในโครงการดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565

 
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งขอขอบคุณบริษัทไทยฟูดส์ อาหารสัตว์ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สนับสนุนถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 400 ใบ ให้กับเทศบาล เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทาง
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565

 
การประเมินผลงานพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 คณะกรรมการนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายอำเภออู่ทอง ผู้บริหารเทศบาลตำบลสระยายโสม/ขุนพัดเพ็ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2564

 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน ให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันความรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่น
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2565

 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ่อคู่ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาของเด็กๆ #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2565

 
คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลขุนพัดเพ็ง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566-2570(เพิ่มเติมฉบับที่ 1/พ.ศ.2565) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2565

 
นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2565

 
การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง การจัดการ สิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2565 และการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 ครั้งที่1/2565
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2565

 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยมีนายกประสงค์ พลายมี มอบเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2565

 
บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง แจกถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565

 
สจ. ณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ มอบเสื้อกั๊กให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ประจำพื้นที่เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เพื่อพัฒนากิจการอาสาสมัคร อปพร. และ อสม. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564

 
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง แจกถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากพายุโซนร้อน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564