หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การโอนงบประมาณ
  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการติดตามประเมิน
   ผลแผน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
คลังปั
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
 
     
 
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543

 
มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 ครัวเรือน
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543

 
โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543

 
สจ. ณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ มอบเสื้อกั๊กให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ประจำพื้นที่เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เพื่อพัฒนากิจการอาสาสมัคร อปพร. และ อสม. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564

 
ประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

 
เทศบาลขุนพัดเพ็งแจกแอลกอฮอร์สำหรับล้างมือให้ประชาชนในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563

 
โครงการอบรมการคัดแยกขยะ ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543

 
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543

 
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543

 
แจกถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 
โครงการครอบครัวอบอุ่นเยาวชนเข้มแข็ง
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2564

 
ประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564

 
โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการพระรราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563