หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สถจ.สุพรรณบุรี
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
 
     
 
 
ประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564

 
โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการพระรราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563

 
โครงการอบรมการให้ความรุ้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการตรวจคัดกรองเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2563

 
โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2562

 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ2563
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2563

 
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2563

 
#โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของตนเอง มีความรู้ด้านภาวะโภชนาการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาห่างไกลอบายมุข
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563

 
เวทีประชุมสมาชิกชุมชนเพื่อการเลือกคณะกรรมการชุมชน ของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปี พ.ศ.2563
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 
โครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2563

 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง #ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน.
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

 
การเลือกกรรมการชุมชนทั้ง 13 ชุมชน ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของท่าน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

 
โครงการ อสม.จิ๋ว เยาวชนจิตอาสาพัฒนาสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2563
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563