1

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
เทศบัญญัติตำบลขุนพัดเพ็ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลขุนพัดเพ็ง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธาณสุข(อสม)
อาสาสมัครป้องกันภัย(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนรางงิ้วงามพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลบี้ยยังชีผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวขนิษฐา  วัฒนจินดาเลิศ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวกฤติกา  ศรีภุมมา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล

 

นางสาวทิวาพร  พราหมสกุล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
              เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล และรับผิดชอบในด้านงานสาธารณะสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ คอยให้คำแนะนำ และแจ้งข่าวสารด้านสาธารณสุขที่จำเป็นแก่ประชาชน และให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ซึ่ง
สำคัญมากต่อสุขภาพชีวิตของประชาชน