หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
เทศบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลขุนพัดเพ็ง
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธาณสุข(อสม)
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนรางงิ้วงามพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
กกต.สุพรรณบุรี
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวขนิษฐา  วัฒนจินดาเลิศ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 


นางสาวกฤติกา  ศรีภุมมา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล

 

นางสาวทิวาพร  พราหมสกุล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
              เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล และรับผิดชอบในด้านงานสาธารณะสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ คอยให้คำแนะนำ และแจ้งข่าวสารด้านสาธารณสุขที่จำเป็นแก่ประชาชน และให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ซึ่ง
สำคัญมากต่อสุขภาพชีวิตของประชาชน